Industrien kender risikoen ved deres produkter.  Regeringer og myndigheder kan ikke påstå, at de ikke kendte til risikoen, da de gav teleindustrien frit lejde til at indføre moderne kommunikations-teknologi for fuld kraft. 

Download

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

 

En 119 siders rapport med en gennemgribende analyse af den aktuelle folkesundhedskatastrofe skabt af samfundets magtinstitutioners fortielser, benægtelser og mørklægning, skrevet af Eva Theilgaard Jacobsen.

 

Rapporten blev sendt til medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg forud for Eva Theilgaards og Susanne Bøllings fortræde for Sundhedsudvalget i april 2014 vedr. de helbreds-skadelige virkninger af elektromagnetiske felter.


Hele rapporten kan læses via Folketingets hjemmeside eller downloades som PDF

 

Myndigheder

 

Hvis e-smog virkelig er farligt, så ville nogen da advare os?
Den tillid har størstedelen af befolkningen til både vores nationale og internationale myndigheder. 
Men gør myndighederne sig fortjent til denne tillid?

 

WHO, Det Europæiske Mijøagentur, Europaparlamentet, Europarådet m.fl. har meldt ud, at radiofrekvent stråling udgør en sundhedstrussel, som vi skal tage yderst alvorligt. Den danske Sundhedsstyrelse har dog ikke formidlet dette videre til befolkningen. Myndighederne har generelt indvilliget i at følge teleindustriens egne retningslinjer og accepteret påstanden om, at der ikke er nogen biologiske virkninger, men udelukkende en svag opvarmning som er helt uproblematisk.

 

Der er meget forskning, som be- eller afkræfter, at strålingen giver sundheds-skader. Det er samtidigt vigtigt at vide, at der er mange pengeinteresser på spil hos både maste-, tele-, og IT-industrien.

Teleindustrien har med myndighederne i den ene hånd og medierne i den anden, sået tvivl om den uafhængige forskning med deres egne undersøgelser og gjort spørgsmålet kontroversielt.

Mange har en naiv tiltro til myndighederne, hvilket, set i et historisk perspektiv, er helt malplaceret og ude af trit med virkeligheden.

 

Historien viser, at når sundhedsrisici sættes op imod

store økonomiske interesser, så tager det ofte flere årtier, inden myndigheder og regeringer strammer loven

og indfører nye regler.

 

Tele-, IT- og nu også elforsynings-industrien er en stor økonomisk magtfaktor og udøver et stort pres på mange politiske beslutninger.

 

Den officielle løgn er, at mikrobølger er uskadelige

Både nationale og internationale myndigheder har løbende taget stilling til spørgsmålene om befolkningens sikkerhed og sundhed, med meget blandet resultat. Formodentlig fordi samme myndigheder på den ene side er i klemme mellem massiv industrilobbyisme og løfter om økonomisk vækst og på anden side ansvaret for befolkningens sundhed.

 

At der findes en sundhedsrisiko er både producenter og myndighederne vidende om. Industrien kender risikoen ved deres produkter, men henholder sig til gældende lovgivning, der er skabt vha. lobbyisme og dermed sikrer, at den udelukkende beskytter deres interesser.

 

Regeringer og myndigheder kan ikke påstå,

at de ikke kendte til risikoen, da de gav

teleindustrien frit lejde til at indføre moderne

kommunikationsteknologi for fuld kraft.

 

Men når myndighederne og teleindustrien hævder at strålefaren er minimal, og at forskningen på området ikke er fyldestgørende, er det nok mere et udtryk for, at debatten har flyttet sig fra at omhandle folkesundheden til i stedet at omhandle industriens og staternes økonomiske interesser. Og det er tilsyneladende grund nok til at myndigheder og internationale rådgivende instanser tilsidesætter den omfattende videnskabelige evidens for en alvorlig global sundhedskatastrofe.

 

Sundhedsrisikoen er både myndigheder og industri altså helt på det rene med, og de er ikke i god tro, men har omhyggeligt indrettet sig således, at de rent juridisk mener at kunne holde ryggen fri. Men fritager det også for etisk og moralsk ansvar?

 

Det viser sig, at industriens kapitalinteresser og Statens utilbøjelighed til virkelig at gå ind i en ægte debat om folkesundhed og dermed også om e-stress og e-smog, betyder, at der ikke er klare retningslinjer om, hvordan vi i befolkningen skal forholde os.
De færreste lægfolk ved hvad e-stress og e-smog er, på hvilken måde det påvirker os, samt hvilke forholdsregler man bør tage og hvorfor.

 

Den danske sundhedsstyrelse har et langt synderegister i forhold til at ignorere omfattende og alarmerende forskning, samt vildledning af befolkningen og myndigheder om sundhedsrisici ved e-smog.

 

Både i EU og internationalt er der lagt en global og ufravigelig strategi for udvikling af informationssamfundet, der er fælles for alle FN-lande.
EU har sin egen strategiske ramme for informationssamfundspolitik, hvor Kommissionen støtter en dagsorden for digital solidaritet og ligeværdighed, således at informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til økonomiske og sociale fremskridt. 

 

De fleste oplever dette som et gode og et fremskridt for menneskeheden.

Men er det virkeligt fremskridt når det har så potentielt store omkostninger for folkesundheden? Så hvorfor fortsætte udbredelsen af trådløs teknologi i dets nuværende form, når der helt klart er et stort problem hvad angår sikkerhed og sundhed?

 

 

Hvem er hvem - og hvad siger de?

Europa-Parlamentet

Marts 2001: En arbejdsgruppe i parlamentet,

STOA (Scientific and Technological Options

Assessment), udarbejdede et arbejdsdokument:

THE PHYSIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF NON- IONISING ELECTROMAGNETIC RADIATION.

 

Konklusion: "Afslutningsvis og i overensstemmelse med WHO’s filosofi, kan det næppe bestrides, at for at nyde en acceptabel livskvalitet kræves mere end blot et fravær af terminal sygdom. I denne forbindelse må sundhedsskadelige virkninger af selv en ikke-livstruende slags, der måtte blive provokeret af udsættelse for GSM-stråling, anses for uacceptable, idet de uden tvivl har en invaliderende effekt, og utvivlsomt undergraver den generelle trivsel af de berørte, og som i tilfældet med visse præ-teenage børn godt kunne underminere deres skolastiske og neurologiske udvikling." 

 

STOA2001 (engelsk) PDF

 

 

September 2008: EU Kommissionen udsender statusrapport om medlemslandenes anvendelse af rådets henstilling af 12. juli 1999 (1999/519 / EF) om begrænsning af befolkningens eksponering af elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)

Heri fremgår det bl.a. at Danmark ikke følger EU's anbefalinger for at beskytte befolkningen mod sundhedsrisikoen.

 

Rådets henstilling juli 1999 (dansk) PDF

Statusrapport 2008 (engelsk)  PDF

 

 

April 2009: Europa-Parlamentet vedtog en resolution vedr. trådløst udstyr. Resolutionen indeholder appeller om, at der af sundhedshensyn tages forskellige forholdsregler, og opfordrer til bedre oplysning om sundhedsrisici ved strålingen, at der tages beskyttende foranstaltninger i forhold til specielt børn og unge, bl.a. ved at mobilmaster ikke placeres i nærheden af skoler o.a.

Der opfordres også til, at grænseværdierne for strålingen revurderes. 

 

Europa-parlamentet anmoder ligeledes medlemslandene til: 
"at følge Sveriges eksempel og anerkende personer, der

lider af eloverfølsomhed, som handicappede, således at de sikres en tilstrækkelig beskyttelse og lige muligheder." 

 

Link til kilde

Europa-Parlamentets resolution (2009) dansk PDF

 

 

Marts 2012: I forlængelse af resolutionen fra 2009 udsteder Europa-Parlamentet en skriftlig erklæring,

om anerkendelse af multiple kemisk følsomhed (MCS) og eloverfølsomhed (EHS) i den internationale statistiske klassifikation af sygdomme og sundhedsproblemer (ICD).

Medlemsstaterne opfordres til at fjerne sundhedsmæssige uligheder mellem forskellige europæiske lande, og det anbefales at de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, omfatter MCS og EHS i deres egne ICD og i deres lister over erhvervssygdomme.

Parlamentet foreslår desuden, at WHO optager MCS og EHS i sin kommende ICD-11 fortegnelse over sygdomme.

 

Erklæring (2012) engelsk PDF

 

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Rådet beføjelse

til at vedtage og ændre lovforslag og til at træffe beslutning om EU-
budgettet. Det fører også tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer og samarbejder med medlemsstaternes nationale parlamenter.

Det Europæiske Miljøagentur

2011: Det Europæiske Miljøagentur advarer om

sundhedsrisici ved mobilstråling og anbefaler

at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs.

at der tages forholdsregler omkring mobilstråling,

fordi forskning peger på, at strålingen kan være skadelig. Agenturet appellerer til følgende:

  • Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til mobilstråling, f.eks. ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.

  • De gældende grænseværdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.

  • At der indføres effektive produktmærkninger og advarsler om mulige sundhedsrisici ved brug af mobiltelefoner.

 

 EEA anbefaling (2011) engelsk PDF

 

Agenturet appellerede ligeledes i 2013 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions?
 

2007 og 2009

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) hører under Den Europæiske Union og bistår Den Europæiske Unions institutioner: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet - og medlemslandene, samt andre EU-institutioner som Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Agenturets opgave er at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet, ifm. udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker. Agenturet er placeret i København.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

15-18. oktober 1973: WHO afholdte et Internationalt Symposium i Warszawa, Polen, med titlen 'Biologiske effekter og sundhedsmæssige farer ved mikrobølgestråling'. Udgav derefter en 350 siders rapport der understreger: Biologiske effekter på sundhed og overdødelighed grundet eksponering for kunstig bestråling fra radiofrekvente mikrobølger.

Dette dokument blev klassificeret som "Top Secret" og dens indhold, tilbageholdes af WHO og ICNIRP.

 

Første del af rapporten Biological Effects

 

 

21-23. februar 1996WHO sponsorer i samarbejde med FN's Miljøprogram og International Labour Organization (ILO) et møde, der blev holdt i Berlin, Tyskland, i WHOs navn, men som var domineret af repræsentanter for kemikalieindustrien/ medicinalindustrien (Monsanto, Beyer, Coca Cola). Hovedsponsor var organisationen International Programme on Chemical Safety (IPCS). Her aftalte industrien at diagnosticere miljøsygdommen MCS (Multiple Chemical Sensitivity) som IEI (Idiopathic Environmental Intolerance), hvorved kemikalierne som årsagsfaktor forsvandt ud af billedet. Selvom WHO anførte en ansvarsfraskrivelse om, at det ikke var WHO’s opfattelse og policy, men at resultatet stod for deltagernes egen regning, fik mødet den konsekvens, at MCS og EHS helt frem til i dag ikke er blevet anerkendt som en kemikalie- og EMF/EMR udløst sygdom.

 

Rapport fra Workshoppen 1996 (engelsk) PDF

 

2003: Generaldirektør for WHO fra 1998 - 2003, tidligere statsminister i Norge, lægen Gro Harlem Brundtland, fortalte i 2002 til journalister, at hun var blevet eloverfølsom og ikke kunne tåle mobiltelefoner. Det kom frem, at der var blevet mobiltelefon forbud i Brundtlands kontorer i WHO. 5 måneder senere var hun ikke længere chef for WHO og der har været dyb tavshed om årsagen. Ved et foredrag i Canada i 2012 udtalte Brundtland imidlertid, at da hun var chef for WHO, ”blev jeg voldsomt kritiseret for at gøre folk bange for at bruge mobiltelefon, fordi jeg fortalte sandheden om min sygdom.” (se mere her)

 

25.-27. oktober 2004 i Prag: WHO International Seminar and Working Group meeting on EMF Hypersensitivity

 

 

 

December 2005: WHO ugiver det meget omdiskuterede Faktablad 296, hvor EHS beskrives således:

"EHS er kendetegnet ved en række ikke-specifikke symptomer, som personer med denne lidelse tilskriver eksponering for EMF. De mest almindelige symptomer omfatter dermatologiske symptomer (rødme, prikken og brændende fornemmelser) samt symptomer i nervesystem og fordøjelsessystem (træthed, udmattethed, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjertebanken og fordøjelsesforstyrrelser).”

 

WHO anerkender altså, at der findes en funktionsnedsættelse, der kaldes EHS, og har siden 1996 ikke ment, at disse symptomer nødvendigviser forårsaget af eksponering for EMF, på trods af at efterfølgende talrige videnskabelige undersøgelser gentagne gange har fundet en utvetydig sammenhæng mellem symptomer og eksponering.

WHO (Verdenssundhedsorganisationen) oprettet 7. april 1948, er det centrale organ i FN, der varetager internationale sundhedsproblem-stillinger. Formålet med Verdenssundhedsorganisationen er at sikre og forbedre sundhedstilstanden i verden. WHO's vigtigste opgave er at koordinere den internationale indsats på sundhedsområdet, herunder i udviklingslandene. WHO fastsætter internationale standarder og normer for sundhed og sygdomsbehandling bl.a. ved at lede globale kampagner til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Det europæiske regional-kontor ligger i København.

WHO's definition på menneskers sundhed: "Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, åndelig og social velfærd og ikke blot fravær af sygdomme eller fysiske defekter."

Europarådet

Maj 2011: Europarådets parlamentariske
forsamling 
vedtog en resolution (1815) vedr.: 

"De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres indvirkning på miljøet". 

Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge. 

 

Europarådet anbefaler bl.a. at:

  • især gravide, børn og ung, syge og ældre og handicappede beskyttes mod strålingen.

  • grænseværdierne nedsættes

  • trådløst udstyr mærkes og begrænses

  • trådløse netværk ikke bør benyttes i skoler.

  • oplysningskampagner om skadelige risici iværksættes.

 

Resolution 1815 (engelsk) PDF

Resolution 1815 (dansk) PDF

Europarådet arbejder for at udvikle fælles demokratiske principper med udgangspunkt i Den europæiske menneskerettighedskonvention.

Europarådet er også ansvarlig for Den europæiske menneskerettigheds-domstol, der håndhæver Den europæiske menneskerettighedskonvention.

SCENIHR, rådgivende organ for EU Kommissionen,

er flere gange blevet kritiseret for at være infilteret

af industrien, at frasortere videnskabeligt forsknings-

materiale, og tilrettelægge deres anbefalinger så de fremmer beskyttelsen af industrielle og økonomiske interesser fremfor befolkningen.

 

Marts 2014: Videnskabelig skandale i EU

 

I foråret 2014 forelagde BioInitiative Arbejdsgruppen omfattende bemærkninger til SCENHIR's forslag til udtalelse om potentielle sundhedsmæssige effekter af elektromagnetiske felter (EMF) og gav detaljerede begrundelser og dokumentation på, at der er behov for omfattende rettelser i den endelige rapport.

 

BioInitiative gruppens kommentarer til SCENIHR (engelsk) PDF

 

I januar 2015 blev den endelige rapport udsendt. Den ignorerer eller afviser de fleste af BioInitiative Arbejdsgruppens bemærkninger. Ingen væsentlige ændringer er foretaget af SCENHIR. Den endelige udtalelse lider af de samme fejl, udeladelser og forkerte beviser for, om og hvornår en "potentiel sundhedsmæssig virkning" er blevet klart fastlagt.

Den endelige rapport (ligesom den foreløbige rapport) bruger de forkerte undersøgelser ved at kræve absolut bevis og mekanistiske beviser for potentielle EMF effekter. Udvalgets ansvar er dog utvetydigt. Det skal udarbejde en sikkerhedsvurdering, ikke en dokumenteret risiko. SCENIHR udvalgets navn beskriver i sig selv, at dets formål er at undersøge nye og nyligt identificerede sundhedsrisici, ikke kun de, der er endegyldigt bevist. Endvidere angiver rapportens titel ”Potentielle sundhedsmæssige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF)” meget klart, at udvalget har gennemgået den videnskabelige litteratur for at vurdere, om potentialet eksisterer. Men det undlader udvalget at gøre.

 

2015 - Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (engelsk) PDF

 

 

September 2014: 20 organisationer fra The International EMF Alliance udfærdigede en klage til EU Kommissionen over SCENIHR's mangelfulde og fejlbehæftede rapport, hvor eksperterne bag rapporten ifølge IEMFA ikke er repræsentative for den videnskabelige ekspertise på området, men primært repræsenterer industriens holdning til EMF's sundhedsskadelig-hed. 

 

Klage til EU Kommissionen over SCENIHR (engelsk) PDF

 

Oktober 2014: Kommissionen konkluderede, at alt er fint, og at de foruroligende kendsgerninger, der blev præsenteret for dem i klagen ikke eksisterer.

 

Svar fra Komissionen (engelsk) PDF

 

November 2015: En klage til Ombudsmanden i EU vedrørende Kommissionens dårlige forvaltning af evalueringen af de sundhedsmæssige risici fra elektromagnetiske felter er undervejs fra IEMFA.

 

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly identified Health Risks) giver EU Kommissionen den videnskabelige rådgivning den har brug for, når de udarbejder politikker og forslag vedrørende forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø. Udvalget henlede også Kommissionens opmærk-somhed på de nye eller begyndende problemer, der kan udgøre en faktisk eller potentiel trussel.

IARC (WHO)

31. maj 2011:

En arbejdsgruppe i Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), som bestod af 31 forskere fra 14 lande klassificerede EMF (RF/MW) som en mulig kræftfremkaldende agens i kategori 2B, og fastslog dermed utvetydigt at elektromagnetiske felter kan forårsage (hjerne)kræft i mennesker, ved langvarige eksponeringer for strålingsniveauer langt under ICNIRPs grænseværdier.

Dette gælder for "stråling fra mobilmaster antenner, radio / tv-master, radar, Wi-Fi, smartmetre, etc.," sagde Robert Baan, forfatteren af IARC erklæringen om RF.

Andre kategori 2B agenser:  Kloroform, bly, DDT, dioxin

 

WHO pressemeddelelse (2011) PDF

ICNIRP's svar på IARC's 2B klassifikation PDF

IARC Monograph 102 (2013) PDF

 

2011: Science and Wireless 2011 Symposium on Radiofrequency (including Mobile Phones) and Public Health afholdt på Swinburne University of Technology, Australia. Dette symposum blev sponsoreret af teleselskabet Telstra og emnet var: "IARC Explained". Formålet var at give mulighed for at diskutere konsekvenserne af afgørelsen fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) til at klassificere Radiofrekvens (RF) og elektromagnetiske felter (EMF) som "muligvis kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 2B)".

Spørgsmålet er om det primært er konsekvenserne for befolkningen eller for industrien der blev diskuteret.

 

Se mere om konferencen samt interview med Robert Bann, leder af IARC's Monograph udarbejdelse, her

 

 

Januar 2014:

Det Internationale Agentur for Kræftforskning nedtoner nu sundhedsrisikoen ved mobilstråling og udgav denne detaljerede visuelle plakat med henvisning til mobiltelefoni og bluetooth eksponering som muligt kræftfremkaldende for mennesker. IARC begrunder kategoriseringen 2B "mulig kræftfremkaldende" med, at de mener, at der fortsat er begrænset bevis for at mobilstråling skulle være kræftfremkaldende. 

 

Ikke-ioniserende og ioniserende stråling: Seneste højdepunkter (2014) PDF

 

 

IARC (International Agency for Research on Cancer) er et ekspertpanel af læger under WHO som vurderer kræftrisikoen fra en lang række miljømæssige agenser. Formålet med IARC er at fremme internationalt samarbejde i kræftforskning. I spørgsmålet om stråling og sundhedsrisiko arbejder agenturet tæt sammen med både SCENIHR og ICNIRP.

ICNIRP

ICNIRP fastsætter grænseværdier for flere

forskellige fysiske agenser bl.a. ikke-
ioniserende elektromagnetiske felter/stråling.

 

ICNIRP's nugældende grænseværdier for elektromagnetiske felter, som Danmark retter sig efter, er sidst opdateret i 1998.

Til trods for den eksplosive udvikling i trådløs telekommunika-tion, der anvender mikrobølger og radiofrekvent stråling, er ICNIRP's grænseværdier stort set de samme som i 1982.

For den almene befolknings eksponering er grænseværdierne ens for alle befolkningsgrupper. Dvs. babyer, børnehavebørn, skolebørn, gravide, kronisk syge, ældre og særligt overføl-somme mennesker må udsættes for lige så megen eksponering som andre befolkningsgrupper, selvom den videnskabelige evidens viser, at børn, gravide og andre sårbare grupper er meget mere overfølsomme overfor strålingen end andre dele af befolkningen.

 

ICNIRP retningslinier (1998) PDF

Tillæg til retningslinier (2009) PDF

 

Juli 2015: Den spanske organisation AVAATE har foretaget en gennemgribende analyse og udfærdiget en rapport om interessekonflikter mellem WHO og ICNIRP.

 

AVVATE's rapport vedr. interssekonflikter (engelsk) PDF​

Nordisk Ministerråd

2000: ”Electromagnetic Intolerance (el-allergi)”

- dvs. elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) har siden år 2000 været klassificeret i Nordisk Ministerråds lCD-10 liste over arbejdsmiljø relaterede sygdomme (”Nordic List of Occupational Disorders”) som en ”arbejdsrelateret, symptom-baseret diagnose" med koden 68.8: andre specifikke generelle symptomer og tegn (”Other specified general symptoms and signs”)

 

The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10 (2000) PDF

 

Den Nordiske Tilpasning til Klassifikation af Arbejdsmiljø-­‐ relaterede Sygdomme (Sygdomme og Symptomer) til ICD-­‐10 (2000) PDF

Nordisk Ministerråd er de nordiske (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island samt Færøerne, Grønland og Åland) regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er - på trods af navnet - egentlig ikke ét men flere ministerråd.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen følger anbefalinger m.v. fra WHO, ICNIRP og EU, ligesom man samarbejder med andre lande omkring os, i særdeleshed de øvrige Nordiske lande.

 

Sundhedsstyrelsen gør meget ud af, at forklare at "Videnskabelige undersøgelser har til dato ikke entydigt kunnet påvise helbredsmæssige konsekvenser for borgere, der udsættes for radiofrekvente elektromagnetiske felter i dagligdagen." 

 

19. juni 2013: Sundhedsstyrelsen udgav et notat om Radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Her står der bl.a.:

“Bortset fra, at enkelte undersøgelser har antydet, at der kunne være en forbindelse mellem en marginal øget forekomst af specifikke former for kræft i hjernen ved lang tids (mere end 10 år) intensiv brug af mobiltelefoner, har der ikke kunnet påvises helbredsmæssige konsekvenser for borgere, der udsættes for REMF felter i dagligdagen.”

 

“Der er ingen tvivl om, at personer kan føle sig påvirket ved udsættelse for REMF, men det har ikke i videnskabeligt anlagte studier været muligt systematisk at eftervise at en række af de symptomer, som mennesker selv oplever at lide af, kan tillægges udsættelse for elektromagnetiske felter.”

 

SST's notat om REMF 19. juni 2013 (dansk) PDF

 

December 2013: De nordiske landes stråleværn (dem der nor-malt tager sig af ioniserende stråling, såsom atomkraft, radar, røntgen m.v.) udgav en samlet udtalelse om eksponering fra mobiltelefoner, basestationer (mobilmaster) og trådløse netværk. De er helt enige: ingen risiko.

 

Udtalelse fra de Nordiske landes stråleværn (engelsk) PDF

 

Alligevel finder man det nødvendigt hos Sundhedsstyrelsen at benytte sig af 'forsigtighedsprincippet', og oplyse retningslinjer for, hvordan man kan beskytte sig mod elektromagnetisk stråling.

 

Gode råd til at begrænse elektromagnetiske bølger (dansk) PDF

 

Og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside oplistes en længere række gode råd.

Sundhedsstyrelsen, Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed, er underlagt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den rådgiver ministeren i forbindelse med udførelsen af de statslige opgaver inden for sundhedsområdet og ledes af en medicinaldirektør. Alle centrale myndigheder kan få sundhedsfaglig rådgivning herfra, ligesom styrelsen skal udtale sig om forebyggelse, sundhedsfremme og regionernes planlægning på sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedstilstanden i landet og give forslag til forbedringer.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Uafhængig tysk organisation, der yder videnskabelig rådgivning og vejledning til bl.a. WHO, EU og nationalstater om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling (NIR) for at beskytte mennesker og miljø mod skadelige NIR eksponering. Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til elekticitets-, mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks.

RNCNIRP

I perioden 1974 til 1991 udførte USSR en række videnskabelige undersøgelser, som viste tilstedeværelsen af ​​immunologiske og reproduktive effekter ved kronisk bestråling af radiofrekvente elektromagnetiske felter (EMF RF) med lav intensitet. Resultaterne af disse undersøgelser er blevet delvist brugt til at udvikle sikkerhedsstandarder for befolkningen.

 

WHO har med hjælp fra uafhængige videnskabelige eksperter bekræftet USSR's tidligere fund, som falder inden for rammerne af det internationale program.

 

Der blev senere gennemført yderligere fem forskningsforsøg med henblik på at bekræfte resultaterne af forsøgene fra 1974 til 1991. Men nogle medlemmer af WHO's Rådgivende Udvalg ignorerer stadig disse resultater, og anvender dem ikke i udviklingen af de ​​internationale standarder.

Der er en konstante sammenstød i det videnskabelige samfund om dette spørgsmål.

Kilde

 

 

2011: Resolution: ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM MOBILE PHONES: HEALTH EFFECT ON CHILDREN AND TEENAGERS

Resolutionen vurderer de statistiske tendenser i sygdoms-udvikling hos børn og unge mobilbrugere, og er baseret på videnskabelige udsagn vedtaget af RNCNIRP i 2001, 2004, 2007, 2008 og 2009. Resolutionen udtrykker det professionelle videnskabelige samfunds synspunkt.

Den er beregnet til offentlig udbredelse, for forbrugere af de mobile telekommunikationstjenesterer, samt for de lovgivende og udøvende myndigheder, som udvikler og gennemfører sundhedsbeskyttelse, miljø, kommunikation, videnskabelige
og sikkerhedsmæssige politikker.

 

RNCNIRP resolution (2011) PDF

RNCNIRP (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) er en videnskabelig og uafhængig organisation uden finansielle sponsorer, og blev dannet i overensstemmelse med den russiske Videnskabelige Kommission for Strålebeskyttelse i 1997. Udvalgets vigtigste mål er at udvikle koncepter til omfattende løsninger til beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling og miljøbeskyttelse, rådgivning om reduktion af de økonomiske og sociale skader forårsaget af eksponering for ikke-ioniserende former for stråling samt at beskytte sundheden. 

FN - Forenede nationer

Det er relevant at kigge på både menneskerettigheds-

konventionen og handicapkonvention (begge udarbej-

det af FN) uanset om man vælger at betragte EHS som

en sygdom eller som et handicap. Formålet med rettighederne er at give enhver mulighed for at leve som alle andre.

 

Menneskerettighedskonventionen (dansk) PDF

 

I forbindelse med EØSU forhandlingerne om EHS i vinteren 2014-15 udarbejdede Isaac Jamieson dette bilag, som senere blev oversat til dansk af EHS Foreningen

Elektromagnetisk Hypersensitivitet og Menneskerettighederne (dansk) PDF

 

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (på let dansk) PDF

 

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægprotokol (dansk) PDF

FN (Forenede Nationer) er en verdensorganisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 stater. Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå nogensinde igen. Menneskerettighederne er blevet formuleret i FN. Der er nu 193 stater i FN. Organisationen spiller en vigtig rolle i international udviklingspolitik, miljø-samarbejde, kampen for menneskerettighederne, international samfærdsel osv.