Udgør elektromagnetiske felter en sundhedsrisiko?

Ja, mener forsikringsselskaberne!

 

Hvis elektromagnetiske felter (EMF) er ganske ufarlige, sådan som teleindustrien
og offentlige myndigheder lader befolkningen tro, hvorfor finder forsikrings-
branchen det så nødvendigt at tage særlige forholdsregler?

 

Store forsikringsselskaber vil ikke garantere for skader og sygdom fra RF-teknologier.
På nuværende tidspunkt er de fleste teleselskaber "selvforsikrede", dvs. at de kan være
i stand til blot at indgive konkursbegæring i tilfælde af risikable kollektive søgsmål.

Lloyd’s of London’s globale risikoundersøgelse i 2013 udmundende i tilføjelsen af miljørisikoen "skadelige virkninger af ny teknologi" på en 39. plads på deres top 50 over forretningsmæssige risici.

 

Et genforsikringsselskab er en virksomhed, der bakker en industri op mod påstande om, at industrien ikke er i stand til at dække et evt. kollektivt søgsmål (f.eks. som ved tobaks- og asbestskandalerne).

 

Et af verdens største genforsikringsselskaber, Swiss Re, vil ikke tage ansvar for mobiltelefoner og deres potentielt sundhedsmæssige negative effekter.
Mens teleindustrien kæmper for at holde ryggen fri ved retssager, kan det blive arbejdsgiverne der i sidste ende kommer til at bære hovedparten af de retslige erstatningskrav.

 

Offentligheden føres bag lyset

Mens forsikringsbranchen og risk management-afdelinger fritager sig selv for ansvar, står offentligheden og medarbejderne tilbage med ansvaret for at bevise strålingsskader. De bærer selv de økonomiske, omkostninger uden hjælp og kompensation fra officielle organer som f.eks. Arbejdsskadestyrelsen. Alligevel efterlades offentligheden uvidende om at elektrosmog (EMF) er sundhedsskadeligt, og også om at bevisbyrden og det økonomiske ansvar ligger hos dem selv.

 

Arbejdsgiveransvar

Alle arbejdsgivere skal sikre, at arbejdsgiverens medarbejdere bliver gjort opmærksom på alle kendte eller rimeligt forudsigelige sundheds- eller sikkerheds-risici, som de kan forventes at blive udsat for på deres arbejde.

Ifølge risikovurderings-manualen “Employer Liability for Employee Cell Phone Use on the Rise” hos forsikringsselskabet Elliot Whittier Insurance, fremgår det:

"En arbejdsgiver er ansvarlig for skader, der påføres medarbejdere, hvis de ansatte handler inden for rammerne af deres ansættelse på det tidspunkt en ulykke sker. Det betyder at arbejdsgiverne står overfor et stigende ansvar som et direkte resultat af de ansattes mobiltelefonbrug. Antallet af retssager, der involverer arbejdsgiverens ansvar for trafikulykker forårsaget af medarbejderes mobiltelefonbrug er støt stigende, ligesom antallet af retssager baseret på sundhedsmæssige problemer forbundet med mobiltelefonbrug også er stigende.”


 

 

Videotip

Lloyd's of London Insurance Won't Cover Wireless Radiation Hazards

March 18, 2015: Jim Goddard interviewer Sharon Noble fra Stop Smartmeters BC om betydningen af at forsikringsfirmaer som Lloyds ikke forsikrer mod sundhedsskader fra trådløs teknologi(Engelsk 24.46 min)

Insurance Companies Won't Cover Cell Phone Brain Tumor Product Liability Lawsuits

CBC News: Forsikringsselskaber vil ikke dække retssager vedr. produktansvar ifm hjernesvulster. Forsikringsbranchen har nægtet at give produktansvarsforsikring på mobiltelefoner primært på grund af denne bekymring, da de frygter, at retssager vedr. mobiltelefoni  kan udvikle sig som tobak eller asbest retssagerne gjorde med kæmpe eerstatningsbeløb til følge. (Engelsk 3.12 min)

Swiss Re er et af verdens største genforsikringsselskaber. Swiss Re, vil ikke tage ansvar for mobiltelefoner og deres potentielt sundhedsmæssige negative effekter, og udgav allerede i 1996 en interessant risikovurderingsrapport ved navn: "Electrosmog - a phantom risk", hvor der argumenteres for en forståelse for tele-industriens behov for forsikring, men at forsikringsselskabet i anerkendelse af EMF's sundhedsskadelighed indtager forsigtighedsprincippet.

 

Swiss Re’s nyere rapport (SONAR Emerging Riscs 2013) beskriver risici, der kunne have "effekt på forsikringsbranchen i fremtiden". De kategoriserede påvirkningen af sundheden relateret til elektromagnetiske felter (EMF) som "høj" og skeler til de seneste rapporter om domstolsafgørelser til fordel for fordringshavere som har oplevet relaterede helbredsskader. Rapporten angav at angst for risici i forbindelse med elektromagnetiske felter er "på vej op."

Lloyds of London er en af de største forsikringsselskaber i verden, og fører ofte an ved at forsikre højrisici, som ingen andre vil. Lloyds of London afslog dog allerede i 1999 at dække mobiltelefon-fabrikanter mod risici for brugernes sundhed. 

 

I 2010 udgav Lloyds Emerging Risk Team en rapport specielt om elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner: "Electro-magnetic fields from mobile phones: recent developments"

Bemærk at det var før IARC under WHO klassificerede mobilstråling som "2B muligvis kræftfremkaldende".

 

Skoledistrikter, skolebestyrelser og skolelæger i Canada er blevet meddelt, at Lloyd’s of London nu har udelukket ethvert ansvar for dækning af skader, ”forårsaget direkte eller indirekte, som følge af eller på grund af elektromagnetiske felter, elektromagnetisk stråling, elektromagnetisme, radiobølger eller støj.” Dette omfatter radiofrekvent stråling udsendt fra Wi-Fi og andre trådløse enheder i skolerne.

 

18. februar 2015: Lloyd’s udtalte, “the Electromagnetic Fields Exclusion (Exclusion 32) er en generel forsikringsundtagelse og gælder over hele markedet som standard. Formålet er at indskrænke dækning for sygdomme forårsaget af kontinuerlig, langvarig ikke-ioniserende stråling, dvs. ved brug af mobiltelefoner.”Citat...

"Hvis der er blot en vis risiko for, at mobil-telefonstråling er kræftfremkaldende, er det tid at skride til handling i de offentlige sundheds- og lovgivningsmæssige sektorer.
Selvom den økonomiske og sociale omkostning ville være betydelig ved at begrænse elektroniske enheder, vil disse omkostninger blegne i sammenligning med omkostningerne i menneskeliv ved ikke at gøre noget, blot for om 30 eller 40 år at opdage, at de tidlige tegn pegede i den rigtige retning.
Hvis sandsynligheden af kræftrisiko er lav, men størrelsen af den potentielle skade er høj, dikterer godt retsprincip, at risikoen ikke bør ignoreres."

 

Dommer FH Weisberg, Højesteret,
Washington DC. August 2014

Download

Mobilindustrien og forsikringsselskaberne oplyser deres aktionærer om helt andre ting, end de oplyser deres kunder og forbrugere. Læs mere her...


 

Austrian Insurance Co.'s 'Auva Report’ (original tysk og uddrag på engelsk ) fra 2009 er en meget vigtig forskningsrapport og beskrev:

  • Ikke-termiske effekter er bekræftede 

  • Grænseværdier udfordres 

  • Forholdsregler er påkrævede

 

"Forsikringsselskaber vil ikke forsikre mobiltelefonudbydere på grund af de uoverskuelige sundhedsmæssige risici. Den østrigske socialforsikring for erhvervsbetingede risici (AUVA) bestilte Wien Medical University til at udføre sit eget forskningsprojekt, der fokuserer på virkningerne af mobiltelefon-stråling på hjernen, immunsystemet og proteiner ... Ikke overraskende bekræftede resultaterne af rapporten de længe kendte sundhedsrisici, der er forbundet med mobiltelefon-teknologier."

 

Projektleder og kræftforsker Prof. Wilhelm Mosgöller, udtalte i rapporten: "Vi har observeret, at cellerne udsættes for stress, når de eksponeres for denne type stråling i timer af gangen. De observerede effekter er dog ikke altid dosisafhængige, sådan som man ville forvente fra termiske effekter. Nogle celler viste en endnu stærkere respons, når de efter 5-minutters eksponering blev efterfulgt af en 10 minutters pause (intermitterende eksponering). Projektets resultater, tjener derfor som en yderligere bekræftelse af eksistensen af den såkaldte Ikke-termiske effekt."

 

Det østrigske sundhedsministerium reagerede hurtigt på resultaterne af ATHEM rapporten og udgav en informationsbrochure "Mobil anbefalinger" med en klar appel til forældre:
"Disse anbefalinger er især vigtige for børn. Kære forældre, tal med jeres børn om dem!"

CSS Insurance i Schweiz

Udgiver et kvartalsmagasin med spørgsmål og svar
vedrørende forsikringsforhold. I januar 2016 stilles

spørgsmålet: Hvor skadelig er elektrosmog?

 

Spørgsmålet besvares af læge Dr. Med. Peter Kälin,
der er specialist i Almen medicin og formand for
foreningen "Læger for Miljøbeskyttelse". Denne
organisation arbejder med virkningen af ​​miljøfaktorer
på vores sundhed. Disse påvirkninger indbefatter f.eks. ikke-ioniserende stråling (NIR), populært kaldet elektrosmog.

 

I artiklen står der bl.a.: "Indikationerne viser at elektromagnetisk forurening under de gældende grænseværdier er sundhedsskadelig," siger Peter Kälin.

Han peger på undersøgelser der viser, at mobiltelefonstråling ændrer vigtige cellulære processer. Der rapporteres endvidere er en større risiko for hjernetumorer hos de intensive brugere.

Men resultaterne kan dog ikke vurdere omfanget af langsigtede konsekvenser. Og som det ofte sker, er der også undersøgelser, der kommer frem til forskellige konklusioner. Dette er dog ingen grund til at afblæse alarmen: "Netop fordi der foreligger relevante beviser, er forebyggelse det eneste korrekte svar på denne usikkerhed," siger Kälin.

"I vores oplyste samfund bør der være retningslinjer for, hvordan vi anvender disse anordninger klogt," opfordrer Kälin.

Australiens største teleselskab, Telstra  

sendte en sms til sine kunder den 3. juli 2014 med

en "påmindelsesbesked" der anbefaler, at de

besøger Telstras hjemmeside "for oplysninger om

brug af mobiltelefon, elektromagnetisk energi og

tips til at reducere eksponeringen".

 

Telstras talsmand, Steven Carey sagde, at selskabet proaktivt har udmeldt et sikkerheds-budskab om elektromagnetisk stråling og mobilsikkerhed til alle sine mobilkunder.


Hvorfor har Telstra truffet en sådan proaktiv tilgang til at informere millioner af deres kunder om farerne ved mobiltelefonstråling?

 

Det drejer sig om omkostningerne til at forsikre sig mod sundhedsmæssige effekter!

Telstra rapporterer forsikringproblemer mod sundhedsfarer ved elektromagnetisk stråling.

Telstra har tidligere advaret om, at forsikring mod enhver risiko forbundet med elektromagnetisk stråling bliver sværere at opså efterhånden som forsikringsselskaberne enten bliver mindre villige til at yde dækning eller opkræver uoverkommelige priser.

 

Telstra erkendte problemet vedr. forsikringen i et afsnit om risici i sin årlige rapport 2004, som blev frigivet til offentligheden. Selskabet sagde: "til dato har vi været i stand til at opnå begrænset forsikring mod disse risici, men forsikringsselskabernes parathed til at give denne type forsikring dækning reduceres og selv denne begrænsede forsikringsdækning kan ikke fortsætte med at være økonomisk rentabel. Der er faktisk en risiko for, at en faktisk eller opfattet sundhedsrisiko forbundet med mobilt telekommunikationsudstyr kunne

føre til retssager mod os."